Mijn mandje 0 produit
Mijn account Inschrijving/inloggen

Heeft u al een account ?

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account ?

Inschrijving

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Deze AVV regelen de relaties tussen TRANSFERTPRESS, ingeschreven in het RCS van Rijsel onder het nummer 525152880, met maatschappelijke zetel te 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq (hierna ‘TRANSFERTPRESS’) en zijn consumenten en professionele klanten (hierna de ‘Klant(en)’). Iedere bestelling van producten impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud en de volledige naleving door de Klant van deze AVV, die voorrang hebben op ieder ander document van de Klant, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen door TRANSFERTPRESS. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij kennis genomen heeft van de Verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn op onze website: www.transfertpress.nl.


1.    Online bestellingen plaatsen1.1    De Prestaties en verkoop van ProductenTRANSFERTPRESS biedt online op zijn Website hieronder vermelde prestaties voor drukdiensten (hierna de ‘Prestaties’) en de verkoop van producten (hierna de ‘Producten’) aan, zonder dat deze lijst volledig is:
-    Het vervaardigen van transfers voor alle soorten textiel (hierna ‘Transfers’);
-    De verkoop van emblemen;
-    De verkoop van persen;
-    De verkoop van Flex/Flock;
-    De sublimatie;
-    De verkoop van plotters;
-    De verkoop van badges;
-    De verkoop van inktpatronen en printers;
-    De verkoop van compressoren;
-    De verkoop van kits van de verschillende hierboven vermelde producten in een pakket.1.2    BestellingAanmaak klantenaccount:
Een klant kan slechts een bestelling plaatsen op de Website indien hij zich vooraf geïdentificeerd heeft door zich in zijn account aan te melden.
Om zich te identificeren en zo zijn persoonlijke account aan te maken, moet de klant een formulier invullen, waarin hij de informatie invult die nodig is voor zijn identificatie, zoals zijn naam/voornaam of bedrijfsnaam, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, facturatie- en leveringsadres en het wachtwoord dat hij heeft gekozen.
Om te kunnen bestellen op de Website, moet de Klant zich daarna verplicht aanmelden door zijn e-mailadres en wachtwoord in te geven.
Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. Iedere Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en bewaren van zijn wachtwoord. Iedere Klant verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn wachtwoord geheim te houden en het aan niemand mee te delen.
Ieder verlies of onbedoelde openbaarmaking van zaken die een derde in staat zouden kunnen stellen het wachtwoord te achterhalen van een Klant, moet onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan TRANSFERTPRESS.

Online bestelprocedure:
Iedere bestelling van de Klant impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de prijzen en omschrijving van de bestelde Producten en/of Prestaties.
Op basis van referenties die op de Website beschikbaar zijn, kiest de Klant Producten die hij wenst te kopen door op de knop ‘Bestellen’ te klikken.

In alle stadia van de bestelling, kan de klant de inhoud van zijn bestelling raadplegen en wijzigen door op de knop ‘Mijn mandje’ te klikken.
Om de bestelling af te ronden en goed te keuren, moet de klant, nadat hij het overzicht van zijn bestelling heeft gecontroleerd, en deze AVV heeft geraadpleegd en gelezen, de informatie nodig voor de betaling ingeven.

2.    Prijs

De prijzen op de Website en bij de betaling worden vermeld exclusief en inclusief alle taksen. De Klant zal enkel worden gefactureerd volgens de prijzen die gelden op het ogenblik van de validatie van zijn bestelling op de Website, die afgerond wordt door de aanvaarding van de betaling.
De commerciële brochure heeft geen contractuele waarde, aangezien die slechts een indicatie is. Bij de bestelling aanvaardt de Klant dat de facturen elektronisch ter beschikking worden gesteld.
Er wordt geen korting verleend.

Betalingsvoorwaarden:
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs volledig door de Klant verschuldigd op het ogenblik van de bestelling. Die is pas definitief wanneer de betaling verricht is. Dat is het geval wanneer de verschuldigde bedragen daadwerkelijk en volledig ontvangen zijn.
Volgende betalingswijzen worden voorgesteld:


•    Kredietkaart
•    Paypal
•    IDEALSpecifieke modaliteiten voor klanten die daartoe een aanvraag indienen die goedgekeurd wordt door TRANSFERTPRESS:


•    Overschrijving
•    Wisselbrief

 

Voor klanten die na de bestelling betalingsuitstel genieten, wordt gepreciseerd dat voor iedere vertraging in de betaling interesten wegens vertraging worden aangerekend ter waarde van drie (3) keer het bedrag van de toepasselijke wettelijke interest, zonder voorafgaande kennisgeving. De interesten worden jaarlijks geïnd. Bovenop die interesten is de Klant een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van veertig (40) € van rechtswege verschuldigd, overeenkomstig de bepalingen in artikel L.441-10 van het Wetboek van koophandel voor professionals. Die interesten wegens vertraging en forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten zijn onmiddellijk invorderbaar. De niet-betaling kan leiden tot de beëindiging van het contract.
Voor buitenlandse Klanten: indien een buitenlandse Klant de btw betaald heeft in het kader van de Bestelling onder de hiervoor vermelde voorwaarden, kan die buitenlandse Klant in dat verband enkel een creditnota vragen aan TRANSFERTPRESS.

3.    Personalisering Transfers

In het kader van de Transfers moet de Klant alle bijzonderheden invullen van de gewenste Transfer.
De Klant moet de conformiteit van het model controleren via previews ervan voor hij zijn bestelling bevestigd.

 

Wanneer de Klant een bestand levert voor het afdrukken, moet hij zich houden aan de documentatie die voor ieder type Transfer wordt verstrekt op de Website, evenals aan de vermelde technische beperkingen. Die moeten nageleefd worden om een optimale kwaliteit van de Prestatie te garanderen.


Tenzij specifieke bepalingen overeengekomen worden met de Klant, voert TRANSFERTPRESS de bestellingen uit op basis van de bestanden geleverd of doorgestuurd door de Klant.

Indien een Klant een bestand wenst af te drukken dat niet conform de technische vereisten is, kan TRANSFERTPRESS niet garanderen dat de afdruk geen drukfouten bevat.
De Klant is volledig verantwoordelijk voor de integriteit en juistheid van de doorgestuurde bestanden.


De Klant kan TRANSFERTPRESS echter vragen het bestand te controleren door op de Website de optie ‘Nakijken van het bestand’ aan te vinken. Die dienst is betalend (prijs wordt op het ogenblik van de bestelling vermeld op de website).


TRANSFERTPRESS staat niet borg voor de kleurweergave bij de druk, aangezien die op voorhand niet nauwkeurig bekeken kunnen worden op een scherm. De Klant zal dus de aanwezigheid van kleine gebreken, onzichtbaar voor nietsvermoedende gebruikers, lichte kleur-, intensiteits- of snitvariaties toelaten.


TRANSFERTPRESS behoudt zich bovendien het recht voor om de bestelling te weigeren indien de stukken of bestanden aangeleverd door de Klant niet voldoen aan de vereisten voor een kwaliteitsvolle druk.
De Klant wordt in dat geval op de hoogte gebracht en kan TRANSFERTPRESS vragen de Transfer toch te verwezenlijken, ook al kan er geen enkele garantie geboden worden over het afdrukresultaat op basis van bestanden die niet conform de traditionele druknormen en technische vereisten vermeld op de Website zijn.
De Klant wordt geïnformeerd dat de Transfer een beperkte levensduur heeft, die afhangt van de hygrometrie en de opslagomstandigheden, waar de Klant volledig verantwoordelijk voor is. In geval van niet-conforme Transfers, kan de Klant een klacht indienen bij TRANSFERTPRESS, binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de ontvangst van de Bestelling, overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden, op voorwaarde dat hij de opslag- en hygrometrie-omstandigheden heeft nageleefd die noodzakelijk zijn om Transfers te bewaren.

4.    Clausule van eigendomsvoorbehoud

TRANSFERTPRESS behoudt de eigendom van de bestellingen tot hun volledige en daadwerkelijke betaling. Bij gebrek aan volledige en daadwerkelijke betaling op de vervaldatum, behoudt TRANSFERTPRESS zich het recht voor om de teruggave van de Producten/Transfers te vragen om zich te beroepen op het recht er over te beschikken; de kosten van de terugzending zijn ten laste van de Klant en de reeds uitgevoerde betalingen aan TRANSFERTPRESS blijven voor die laatste verworven, onverminderd enige schadevergoeding die geëist zou kunnen worden. Deze clausule verhindert niet dat het risico op verlies of beschadiging van de Producten/Transfers, alsook de schade die zij kunnen veroorzaken, bij de levering op de Klant wordt overgedragen.

5.    Levering

De levertermijnen worden uitgedrukt in werkdagen. De levertermijnen zijn indicatief, tenzij de Klant kiest voor een snelle levering mits een specifieke prijs vastgelegd door TRANSFERTPRESS op het ogenblik van de Bestelling.


Vertragingen in de levering kunnen niet toe te schrijven zijn aan TRANSFERTPRESS als ze te wijten zijn aan:


-    een fout of onvolledig adres; of
-    ieder probleem met de lopende bestelling dat aan de Klant kan worden toegeschreven (bijvoorbeeld niet-conforme bestanden);
-    herhaalde afwezigheid van de Klant op het ogenblik van de levering.In geval van overmacht of iedere gebeurtenis die TRANSFERTPRESS in moeilijkheden brengt om de bestelling uit te voeren binnen de voorziene termijn, worden de indicatieve levertermijnen verlengd tot de gebeurtenis afloopt die de normale uitvoering van het contract verhindert. De lopende contracten of bestellingen kunnen zonder vergoeding geannuleerd worden wanneer overmacht de normale uitvoering ervan verhindert.

Worden als overmacht beschouwd: stakingen, lock-out, brand, epidemie, overstromingen, storm, materiële schade, oproer, oorlog, wegvallen van de drijfkracht, onderbreking van de energievoorziening, tekort aan grondstoffen, stijging van de grondstoffenprijzen, vertraging in de levering bij onze leveranciers of onderaannemers, zelfs indien ze slechts gedeeltelijk zijn en ongeacht de oorzaak. Indien de overmacht langer dan vier weken aanhoudt, kan de bestelling zonder enige schadevergoeding van de partijen ontbonden worden.

Voor professionals reizen onze goederen altijd op het risico van de bestemmeling, ook als ze GRATIS verkocht worden (artikel L132-7 van het Wetboek van koophandel).
Door de schade die tijdens het transport kan ontstaan, moeten onze klanten hun pakket verplicht controleren bij aankomst. De gebruiker controleert het aantal, het gewicht en de verpakking van de producten zodra hij die in ontvangst neemt. Naargelang de Producten/Transfers kunnen verzendkosten van toepassing zijn. Die verzendkosten zullen op het ogenblik van de Bestelling op de Website vermeld staan.

6.    Klacht

Onze Producten en Transfers moeten voor gebruik gecontroleerd worden door de Klanten.
De bestelling waar een klacht over wordt ingediend, moet door de Klant gefotografeerd en via e-mail doorgestuurd worden naar TRANSFERTPRESS om de reden van de weigering te duiden op volgend adres: contact@transfertpress.nl.

De Klant dient alle bewijzen te leveren van de vermelde gebreken of afwijkingen. Hij moet iemand van het bedrijf TRANSFERTPRESS, een opdrachtgever of een deskundige van TRANSFERTPRESS de mogelijkheid bieden tot controle. De Klant zal zelf of via een derde niet tussenkomen.
Indien deze klacht terecht is, zal TRANSFERTPRESS zijn Klant voorstellen om te kiezen tussen:


•    de terugzending van dezelfde bestelling, voor zover alle artikelen nog beschikbaar zijn;
•    of een aankoopbon, in de vorm van een promotiecode die op het einde van zijn volgende mandje ingevoerd kan worden.7.    Retourzendingen

De Klant wordt geacht zijn bestelling in ontvangst genomen te hebben zodra de leveringsbon ondertekend werd en de vervoerder het pakket overhandigd heeft. De kosten en risico’s voor het terugzenden blijven ten laste van de Klant (behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord). Na acht dagen na levering worden geen retourzendingen meer aanvaard. In geval van een retourzending zal een creditnota worden opgesteld, na controle van de kwaliteit en de kwantiteit van de geretourneerde bestelling.


Voor elke retourzending of terugname moet er vooraf een formeel schriftelijk akkoord zijn. Bij gebrek aan een dergelijk akkoord:


-    wordt de bestelling ter beschikking van de koper gehouden en zal er geen creditnota opgemaakt worden.
-    zal de bestelling een (1) maand bewaard worden. Na die termijn en nadat de Klant via e-mail geïnformeerd werd, worden de goederen vernietigd. Indien de Klant kiest voor het terugzenden van het pakket, behoudt TRANSFERTPRESS zicht het recht voor de Klant leveringskosten aan te rekenen.8.    Garanties voor de Klant consument

TRANSFERTPRESS herinnert u er overeenkomstig de wetgeving aan dat u voor elke bestelling van producten op de website profiteert van de regels omtrent de wettelijke garantie, namelijk:

Wettelijke garantie inzake de conformiteit:
Artikel L.211-4 van het Consumentenwetboek:De verkoper is ertoe gehouden goederen overeenkomstig het contract te leveren en is aansprakelijk voor alle op het ogenblik van de levering bestaande gebreken inzake de conformiteit. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek inzake de conformiteit van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer die door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.


Artikel L.211-5 van het Consumentenwetboek:Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:
1)    Geschikt zijn voor het gebruik dat men gewoonlijk van een soortgelijk goed verwacht en, in voorkomend geval:
-    Overeenkomen met de beschrijving die de verkoper gegeven heeft en de kwaliteiten bezitten die de verkoper voorgesteld heeft in de vorm van een staaltje of model;
-    De kwaliteiten bezitten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiek gedane mededelingen, met name in reclame of op het etiket.
2)    Of de eigenschappen bezitten die in onderling overleg tussen de partijen werd overeengekomen of geschikt zijn voor elk gebruik dat de koper voor ogen had, waar de verkoper over geïnformeerd werd en die hij aanvaard heeft.


Artikel L.211-7 van het Consumentenwetboek:Gebreken inzake de conformiteit die binnen een termijn van vierentwintig maanden na de levering van het goed opduiken, worden verondersteld te bestaan op het ogenblik van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor tweedehandsgoederen wordt de termijn vermeld in de eerste alinea van dit artikel teruggebracht naar zes maanden. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van het goed of met het beweerde gebrek inzake conformiteit.


Artikel L.211-12 van het Consumentenwetboek:De vordering die voortvloeit uit het gebrek inzake conformiteit verjaart na twee jaar, te tellen vanaf de levering van het goed.


Artikel L.211-9 van het Consumentenwetboek:In geval van een gebrek inzake conformiteit kan de koper kiezen tussen een herstelling of vervanging van het goed.
De verkoper kan echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien die keuze kosten met zich meebrengt die niet in verhouding staan met de andere optie, gelet op de waarde van het goed of de omvang van het gebrek. Hij moet dan, tenzij dat onmogelijk is, handelen volgens de optie die niet gekozen werd door de koper.

Wettelijke garantie inzake verborgen gebreken:
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd was, of die het gebruik ervan in dergelijke mate beperken, dat de koper het goed niet gekocht zou hebben of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven indien hij de gebreken had gekend.


Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek:In artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keuze om het goed terug te geven of een terugbetaling te vragen, of het goed te houden en een gedeeltelijke terugbetaling te vragen.


Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek:De vordering vanwege de koopvernietigende gebreken moet binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek door de koper worden ingesteld.
In het geval voorzien in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar na de datum waarop de verkoper van het gebrek of de schijnbare gebreken inzake de conformiteit ontlast kan worden.

Om gebruik te maken van de wettelijke garantie inzake conformiteit of de garantie inzake verborgen gebreken, neem contact op met onze Klantendienst via het e-mailadres www.transfertpress.nl. Vermeld daarbij de informatie over uw bestelling, betaling en levering. U moet bij uw klacht ook een omschrijving voegen over de moeilijkheden die u ondervindt en foto’s toevoegen om die moeilijkheden aan te tonen.

Producten gewijzigd, hersteld, geïntegreerd of toegevoegd door of namens de klant vallen buiten de garantie.

9.    Garantie op de machines

De machines verkocht door TRANSFERTPRESS genieten een fabrieksgarantie van twee jaar op de onderdelen in het kader van een normaal gebruik vanaf de bestelling.
TRANSFERTPRESS verzekert de Klant van een snelle behandeling van zijn aanvraag in geval van een defect aan een machine.
In geval van een defect aan een machine tijdens de oorspronkelijke garantieperiode, worden deze kosten gedragen door de Klant:


-    transportkosten heen en terug van de machine,
-    iedere behandeling en herstel van de machine,
-    verplaatsingskosten,
-    verbouwingskosten.

De aankoop van een machine omvat geen onderhoud of herstel door TRANSFERTPRESS. Alle kosten ten laste van de Klant die niet inbegrepen zijn in de garantie op onderdelen zullen door TRANSFERTPRESS worden opgenomen in een bestek.
Om gebruik te maken van de garantie op machines wordt de Klant gevraagd de aankoopfactuur te bewaren. Iedere klacht moet via e-mail doorgestuurd worden naar de dienst na verkoop van TRANSFERTPRESS op dit adres: contact@transfertpress.nl. Volgende zaken moeten vermeld worden:


-    Omschrijving van het probleem;
-    Foto/video van het probleem;
-    Serienummer van de machine;
-    Factuurnummer;
-    Geldig leveringsadres indien er onderdelen naar de klant gestuurd moeten worden.


In het kader van de garantie op onderdelen kan de Klant gratis reserveonderdelen ontvangen. Buiten de garantie zullen de reserveonderdelen ten laste van de Klant – op basis van een bestek – zijn.
Het terugsturen van defecte onderdelen naar de fabrikant is ten laste van de Klant.
De Klant kan verzoeken om een verlenging van de garantie op machines die op de dag van de Bestelling en tijdens de garantieperiode betaald moet worden.

10.    Beperking van aansprakelijkheid

TRANSFERTPRESS kan zich geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid ontheffen door aan te tonen dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de consument, hetzij aan het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde aan het contract, hetzij aan overmacht.

TRANSFERTPRESS is ontheven van iedere verantwoordelijkheid voor redenen buiten zijn wil zoals een voorraadtekort, een klimatologische gebeurtenis, een ongeval of panne of een foute invoer door de Klant. TRANSFERTPRESS kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor indirecte schade, met name IT- of materiële schade, die kan voortvloeien uit de aankoop van de producten.

11.    Intellectuele eigendomsrechten

De Klant is de enige verantwoordelijke voor de inhoud van de Producten zodra ze gepersonaliseerd werden met de elementen die hij doorgestuurd heeft.
Hij verklaart dat hij over alle nodige rechten en machtigingen beschikt om aan de gedrukte Producten voorwerpen, afbeeldingen, merken,
foto’s, logo’s en tekeningen toe te voegen en garandeert dat die rechten en machtigingen geldig zijn en dat het gebruik van de Producten geen inbreuk vormt en zal vormen op de rechten van een derde en niet in strijd is met enig geldend recht, regel of wetgeving.


De Klant vrijwaart TRANSFERTPRESS bijgevolg van vorderingen en klachten betreffende die rechten en verbindt zich ertoe hem te vergoeden voor alle gevolgen die voortvloeien uit vorderingen ondernomen door derden die zich benadeeld zouden voelen door de druk, verspreiding en in het algemeen gebruik van de bestelde Producten.

12.    Reclame

De Klant geeft TRANSFERTPRESS toestemming om zijn naam en bedrijfsnaam te citeren, net als zijn URL, als referentie voor commerciële promotie van ons Bedrijf.
De Klant kan zich hiertegen verzetten door een e-mail of brief te versturen naar ons Bedrijf.

13.    Persoonsgegevens

De informatie over de Klant (naam, voornaam, adres, telefoon …) die TRANSFERTPRESS tijdens een bestelling op zijn website vraagt, zijn nodig voor de goede uitvoering van de diensten en worden als vertrouwelijk beschouwd. Die gegevens kunnen slechts gebruikt worden:


–    door TRANSFERTPRESS met zijn dienstverleners om het goede verloop van de voorbereiding en levering van de bestellingen te garanderen;
–    om de Klant te informeren over commerciële aanbiedingen en nieuws van TRANSFERTPRESS, waarbij de Klant zich op ieder ogenblik kan uitschrijven voor die e-mails door op de link onderaan te klikken;
–    om de website te verbeteren in functie van het gedrag van zijn gebruikers;
–    om commerciële statistieken te berekenen en marktonderzoeken te leiden;
–    om prospectiedocumenten en tests voor nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen;
–    om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.


De Klant kan zijn recht van inzage, recht op rectificatie of recht op wissing van de gegevens verstrekt aan TRANSFERTPRESS uitoefenen of zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële communicatie, overeenkomstig de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende “informatietechnologie, bestanden en vrijheden” door daartoe een aanvraag te versturen naar contact@transfertpress.nl.
Zonder een voorafgaand specifiek verzoek van de Klant om ze te wissen, worden zijn gegevens voor een termijn van maximaal vijf jaar bewaard, vanaf de laatste transactie uitgevoerd op de website of de laatste bijwerking van zijn Klantenaccount. Bij gebrek aan een nieuwe transactie of bijwerking van zijn Klantenaccount binnen die termijn van vijf jaar, worden zijn gegevens automatisch gewist.

14.    Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn exclusief onderworpen aan de Franse wetgeving. Voor moeilijkheden met bestellingen wordt de Klant aangeraden om via e-mail contact op te nemen met TRANSFERTPRESS op het adres www.transfertpress.nl om onderling een oplossing te vinden.

Voor consumenten:
Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende “de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen” (artikelen L.152-1 tot L.152-5 van de Consumentenwet), wordt de Klant geïnformeerd dat hij in elk geval en voor ieder geschil dat kan ontstaan door de toepassing van de contractuele verplichtingen tussen de partijen, een beroep kan doen op bemiddeling bij de bestaande sectorale bemiddelingsdiensten of op elke alternatieve manier om het geschil te beslechten.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd om geschillen te beslechten die betrekking hebben op bestellingen via de website.

Voor professionals:
Enkel de rechtbank van Rijsel is bevoegd voor geschillen gelinkt aan de uitvoering van deze voorwaarden.

15.    Herroepingsrecht voor consumenten

Overeenkomstig de bepalingen van artikelen L.121-21 en volgens de Consumentenwet hebt u het recht uw bestelling binnen de veertien dagen na ontvangst te annuleren, zonder rechtvaardiging van uw beslissing of boetes, maar mits betaling van de retourkosten van de goederen, die wettelijk ten laste blijven van u. De termijn van veertien dagen begint bij de ontvangst van het bestelde goed door u of een derde die niet de vervoerder is. In geval van een bestelling van goederen die uit meerdere partijen of stukken bestaat, waarbij de levering over een bepaalde periode wordt uitgevoerd, loopt de termijn vanaf de ontvangst van de laatste partij of het laatste stuk.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u TRANSFERTPRESS duidelijk schriftelijk informeren op het e-mailadres www.transfertpress.nl of via een aangetekende brief met bewijs van ontvangst met vermelding van uw identiteit en de referenties van de bestelling en het betrokken goed.

Overeenkomstig de wetgeving rust de bewijslast dat het herroepingsrecht onder de aldus vastgestelde voorwaarden is uitgeoefend op de consument.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
De gepersonaliseerde Prestaties/Transfers van TRANSFERTPRESS geven geen aanleiding tot de uitoefening van het herroepingsrecht.
U wordt er inderdaad aan herinnerd dat er, zoals artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet voorziet, uitzonderingen bestaan op het herroepingsrecht voor contracten, met name:
1° De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering aanving nadat de consument voorafgaand uitdrukkelijk akkoord ging en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;
2° De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die kunnen voorkomen tijdens de herroepingstermijn;
3° De levering van goederen die vervaardigd werden op basis van specificiteiten van de consument die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
4° De levering van goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen;
5° De levering van goederen die na de levering door de consument niet meer verzegeld zijn en die om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid niet teruggestuurd kunnen worden;
6° De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen vermengd zijn.

Retour van het product na herroeping
Om uw retourzending gemakkelijker te verwerken, verzoeken we u de Klantendienst via e-mail op het adres www.transfertpress.nl te informeren om een retournummer te ontvangen dat u duidelijk aanbrengt op uw pakket.

Het is uw verantwoordelijkheid om, na kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht, zonder onnodige vertraging en ten laatste binnen de veertien dagen na kennisgeving van uw beslissing tot herroeping, het product terug te sturen naar TRANSFERTPRESS, nieuw, in zijn oorspronkelijke verpakking, vergezeld van al zijn accessoires, gebruikshandleidingen of document bij het product.

Het terugzenden van uw producten gebeurt op uw kosten en onder uw verantwoordelijkheid, zodat de schade aan de producten die u wilt herroepen u ervan kan weerhouden uw recht uit te oefenen. Artikelen die onvolledig, beschadigd of bedorven worden geretourneerd, worden niet aanvaard noch terugbetaald. U kunt het product op uw kosten retourneren via een vervoerder, op volgend adres: 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq.

Terugbetaling na herroeping
Overeenkomstig de wetgeving zal TRANSFERTPRESS u, in geval u uw herroepingsrecht uitoefent, de bedragen die u betaald hebt volledig terugbetalen (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u gekozen hebt voor een andere leveringsoptie dan de goedkoopste standaardoptie voor levering die wij aanbieden), binnen een termijn van veertien dagen na kennisgeving van uw verzoek.

TRANSFERTPRESS behoudt zich echter het recht voor om, overeenkomstig de wetgeving, de terugbetaling uit te stellen totdat hij het product ontvangen heeft of u ons het bewijs van de verzending van het product bezorgd, waarbij de datum wordt aangehouden van de eerste van beide opties die plaatsvindt. De terugbetaling zal gebeuren via de betalingsmethode die u gekozen hebt tijdens uw bestelling.HERROEPINGSFORMULIER:


Ter attentie van TRANSFERTPRESS, 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq,  bereikbaar op het e-mailadres: contact@transfertpress.nl
Te _________________________   

Op _________________________
Ik informeer u hierbij dat ik het contract voor de verkoop van het (de) goed(eren) [Vermeld het (de) goed(eren) met hun beschrijving en referentie]
       herroep, besteld op  __________________________ en ontvangen op
_______________________  .
Ik herinner u aan mijn contactgegevens:
-    Naam en voornaam :
 - Adres:
Handtekening voor de papieren versie:

Trustpilot