Mijn mandje 0 produit
Mijn account Inschrijving/inloggen

Heeft u al een account ?

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account ?

Inschrijving

Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TRANSFERTPRESS
Versie van 7 december 2021Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’) regelen het bezoek en het gebruik door iedere Gebruiker van de Website ontwikkeld door het bedrijf TRANSFERTPRESS, ingeschreven in het RCS  van Rijsel onder het nummer 525152880, met maatschappelijke zetel te 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq (hierna ‘TRANSFERTPRESS’).

1.    DEFINITIES

In deze AGV hebben de woorden met een hoofdletter volgende betekenis:•    Website: de website van TRANSFERTPRESS, namelijk www.transfertpress.nl.

•    Account: de persoonlijke ruimte aangemaakt door de Gebruiker om producten te bestellen bij TRANSFERTPRESS.

•    Gebruiker(s): iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Website.

•    Gebruikersnaam: informatie die nodig is om een Gebruiker te identificeren om zijn klantenaccount te gebruiken.

•    Uitgever: de persoon, rechtspersoon of natuurlijke persoon, die verantwoordelijk is voor de publicatie en inhoud van de Website .2.    WETTELIJKE VERMELDINGEN

De Website www.transfertpress.nl is eigendom van en wordt gepubliceerd door het bedrijf TRANSFERTPRESS, ingeschreven in het RCS van Rijsel onder het nummer 525152880, met maatschappelijke zetel te 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq, intracommunautair btw-nummer FR 75 52 51 52 880, vertegenwoordigd door de heer    Stéphane DESSEAUX.

Om contact op te nemen:


-    Telefoonnummer: 03 20 16 14 61
-    E-mail: contact@transfertpress.nl
-    Website: www.transfertpress.nlHosting: de website wordt gehost door NOVACENS / OVH, 14 rue Louis Neel, 59260 LEZENNES, Frankrijk.

Ontwikkeling: de website wordt ontwikkeld door NOVACENS, 14 rue Louis Neel, 59260 LEZENNES,  Frankrijk.

De directeur van de publicatie is de heer Stéphane DESSEAUX.


3.    ONDERWERP

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website vormen de voorwaarden van een contract dat van toepassing is op Gebruikers van de Website www.transfertpress.nl.
De bijzonderheden van dit contract zijn van toepassing zodra de gebruiker surft op de Website.
De gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe ze zonder voorbehoud na te leven.

4.    AANMAKEN ACCOUNT

Om via de Website een bestelling te plaats, moet de Gebruiker een gebruikersaccount aanmaken door een formulier in te vullen. De informatie moet juist en volledig zijn.

Door een gebruikersaccount aan te maken, verkrijgt men een gebruikersnaam en een wachtwoord. Die zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de Website. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het moet geheim blijven en mag niet verspreid worden. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat hij gekozen heeft.

Per persoon kan slechts één account aangemaakt worden, namelijk om recht te hebben op de reclameaanbiedingen van TRANSFERTPRESS.

Indien de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij een nieuw wachtwoord genereren. Dat wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie van het account.

De Gebruiker kan op ieder moment, indien hij nog geen bestelling geplaatst heeft op de Website, beslissen om zijn account te verwijderen door contact op te nemen met TRANSFERTPRESS op het e-mailadres contact@transfertpress.fr.

TRANSFERTPRESS behoudt zich het recht voor om op ieder moment het gebruik van de Applicatie te beëindigen door het account van de Gebruiker te deactiveren indien de AGV niet nageleefd worden of het account frauduleus gebruikt wordt.

5.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De merken en logo’s van de uitgever op de Website zijn handelsmerken en het gebruik ervan is verboden. De algemene structuur, software, teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, knowhow, animaties en algemener alle informatie en inhoud op de Website zijn eigendom van de uitgever of zijn onderworpen aan gebruiks- of exploitatierechten.

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrechten. Ieder hergebruik van de video’s, foto’s, grafische ontwerpen, afbeeldingen en woordenschat, alsook alle redactionele inhoud geproduceerd voor de redactionele animatie van de Website is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de auteur, met voorbehoud van de uitzonderingen voorzien in artikel L122-5 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

De informatie mag niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en het verkrijgen van een licentie voor het hergebruik van openbare informatie. Wordt beschouwd als het hergebruik voor commerciële en promotionele doeleinden: op basis van openbare informatie een product of dienst uitwerken om die, gratis of tegen betaling, beschikbaar te maken voor derden.

6.    PERSOONSGEGEVENS

6.1    Alle persoonsgegevens die op de Website verzameld kunnen worden, zijn onderworpen aan een automatische computerverwerking die door het bedrijf TRANSFERTPRESS werd aangegeven, overeenkomstig de gewijzigde Wet informatietechnologie en vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978.


De gegevens van de gebruiker worden verzameld:


•    tijdens de navigatie op de Website,
•    tijdens de activatie van de persoonlijke ruimte,
•    tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website.6.2    TRANSFERTPRESS verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker om hem toegang te geven tot zijn Gebruikersaccount. De gegevensverwerking door TRANSFERTPRESS kadert dus in artikel 6-1) b) van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (‘AVG’), op grond waarvan de verwerking toegelaten is indien die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is.

6.3    De persoonsgegevens verzameld op de Website zijn het resultaat van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker om informatie mee te delen via de aanwezige formulieren. Bepaalde gegevens worden aangeduid als ‘verplicht’ en moeten meegedeeld worden. Anders kan geen rekening gehouden worden met de inschrijving. TRANSFERTPRESS verwerkt of gebruikt de gegevens van de Gebruikers enkel voor zover het nodig is. Bepaalde gegevens die verzameld worden, zijn specifiek nodig voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Andere informatie wordt verzameld voor statistische doeleinden. De persoonsgegevens verzameld op de Website zijn het resultaat van de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker om informatie mee te delen op de Website.

6.4    De persoonlijke informatie wordt maximaal voor een periode van 5 jaar bewaard, behalve indien de Gebruiker zijn recht uitoefent om de gegevens die op hem betrekking hebben te wissen.

6.5    TRANSFERTPRESS zet alle gepaste middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, om de beschadiging, verwijdering of toegang door onbevoegde derden te verhinderen. De toegang tot de persoonsgegevens is strikt beperkt tot werknemers van en personen aangesteld door het bedrijf, die in hoofde van hun functie de gegevens mogen verwerken en, in voorkomend geval, tot onderaannemers. Die onderaannemers zijn gebonden tot een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens uitsluitend gebruiken overeenkomstig onze contractuele bepalingen en de toepasselijke wetgeving. Buiten voornoemde gevallen verbindt TRANSFERTPRESS zich ertoe de gegevens niet te verkopen, verhuren, over te dragen of toegang te verlenen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker, tenzij het daartoe verplicht wordt om een legitieme reden (wettelijke verplichting, fraude- of misbruikbestrijding, uitoefening rechten van de verdediging, enz.).

Indien TRANSFERTPRESS op de hoogte wordt gebracht van een voorval dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de gegevens van de Gebruiker zou beïnvloeden, moet het de Gebruiker zo snel mogelijk informeren en hem de corrigerende maatregelen meedelen. TRANSFERTPRESS verzamelt geen ‘gevoelige informatie’.

6.6    TRANSFERTPRESS verbindt zich er dus toe de verzamelde gegevens slechts te gebruiken voor de doeleinden waartoe ze verzameld werden. Het verbindt zich er tevens toe de bewaartermijn voor de gegevens na te leven naargelang hun doeleinde en ze te archiveren of vernietigen overeenkomstig de voorschriften van de CNIL.

6.7    Overeenkomstig Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004 en vervolgens op 25 mei 2018 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, wordt iedere Gebruiker geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met en binnen de grenzen van de artikelen van de AVG, zich kan beroepen op zijn:


•    Recht van inzage (artikel 15 van de AVG), recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG), het bijwerken van de volledigheid van de gegevens van de Gebruikers, recht op blokkering of wissing van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 van de AVG) wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien het verzamelen, het gebruik, het meedelen of het bewaren ervan verboden is;
•    Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2C AVG);
•    Recht op beperking van de verwerking van gegevens van Gebruikers (artikel 18 AVG);
•    Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens van Gebruikers (artikel 21 AVG);
•    Recht op overdraagbaarheid van gegevens die de Gebruikers verstrekt hebben wanneer die gegevens het voorwerp uitmaken van een automatische verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 AVG);
•    Recht om te bepalen wat er gebeurt met de gegevens van Gebruikers na hun overlijden en te kiezen aan welke persoon (derde) – die van tevoren werd aangewezen - TRANSFERTPRESS zijn gegevens al dan niet moet doorgeven. Zodra TRANSFERTPRESS het overlijden van een Gebruiker verneemt, en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt TRANSFERTPRESS zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is als bewijsmateriaal of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.6.8    Gebruikers kunnen hun rechten voor iedere vraag betreffende hun persoonsgegevens uitoefenen bij het bedrijf door hun aanvraag te preciseren en te vergezellen van een kopie van hun geldige identiteitskaart op dit adres: 1 rue Norbert Segard, 59223 Roncq.


7.    COOKIES

Wanneer u de website bezoekt, kunnen cookies op uw computer, uw tablet of uw smartphone geplaatst worden.
Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat informatie bevat over de gebruiker van de Website. Het wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en kan enkel door de server gelezen worden die hem heeft geleverd.
Cookies helpen ons bijvoorbeeld uw gebruikersnaam te onthouden bij uw volgende bezoek, uw interacties met onze inhoud te begrijpen en die te verbeteren op basis van de informatie die we verzamelen.

Het doel van de gebruikte cookies
TRANSFERTPRESS maakt beperkt gebruik van ‘cookies’ om uw navigatie op de Website te vergemakkelijken, het raadplegen van de Website te optimaliseren en om bezoekersaantallen te verkrijgen. De cookies worden maximaal voor een termijn van 12 maanden bewaard.
In dit geval betreft het:


•    noodzakelijke cookies voor de goede werking van de Website. Ze zijn onontbeerlijk om de klantenaccounts op de Website op te volgen en te registreren. Zonder deze cookies is het mogelijk dat een aantal instellingen van de Website niet naar behoren werken.
•    functionaliteitscookies. Ze zijn onontbeerlijk om te navigeren op de Website. Deze cookies maken het mogelijk de keuzes die tijdens een bezoek gemaakt worden te onthouden. We kunnen bijvoorbeeld uw geografische ligging bewaren in een cookie om vestigingen of evenementen in die buurt aan te bieden.
•    cookies voor verkeersanalyse. Deze cookies maken het mogelijk om de navigatie van Gebruikers te volgen om raadplegingsstatistieken op te maken en de prestaties van de Website te volgen. Met die gegevens kunnen we de Website verbeteren en Gebruikers een betere ervaring bieden. In dit geval beperkt de tool zich tot het meten van bezoekersaantallen en valt het binnen het kader van artikel 5 van de richtlijnen inzake cookies en andere tracers.Wenst u niet dat die technologie gebruikt wordt, dan kunt u die functie deactiveren in uw navigatiesoftware, maar toch toegang behouden tot de Website. Dat kan ervoor zorgen dat bepaalde instellingen op onze Website niet of slechts beperkt zullen werken.

Het beheer van de cookies
Tijdens de eerste gebruiksessie op de Website, verschijnt een cookiebalk op de homepage. Via een link kunt u meer lezen over het nut en de werking van de cookies. Verder navigeren op een andere pagina van de Website of klikken op een onderdeel van de Website (afbeelding, link, knop ‘Zoeken’ …) staat gelijk aan de aanvaarding van het gebruik van cookies door de gebruiker.
U kunt te allen tijde kiezen om de cookies te deactiveren.
Uw browser kan ook zo ingesteld zijn dat hij u waarschuwt voor cookies die geplaatst worden en u vraagt om die al dan niet te aanvaarden.
U kunt cookies een per een aanvaarden of weigeren of ze systematisch weigeren. We herinneren u eraan dat de configuratie de voorwaarden voor toegang tot onze inhoud kan wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is. We herinneren u eraan dat het verwijderen van bepaalde cookies uw voorwaarden voor toegang tot onze Website kan wijzigen.

8.    BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

De Uitgever streeft naar een continue toegang van de Website, behalve in geval van overmacht of een voorval buiten zijn controle en onder voorbehoud van eventuele pannes en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website en diensten.
Bijgevolg kunnen de beschikbaarheid van de Website en/of diensten, de betrouwbaarheid van de transmissies en de prestaties op het vlak van reactietijd of kwaliteit niet gegarandeerd worden.
De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Website en/of het gebruik van de diensten niet toegankelijk zijn.
De Uitgever zou genoodzaakt kunnen zijn de Website of een deel van de diensten op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, zonder recht op schadevergoeding. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Uitgever niet verantwoordelijk is voor de onderbrekingen en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of derden.

De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van storingen, pannes, moeilijkheden of storingen in de werking, waardoor de toegang tot de website of een van zijn functies wordt verhinderd. Het materiaal dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de gebruikte Website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, die alle nodige maatregelen moet treffen om het materiaal en de gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via Internet. De gebruiker is bovendien de enige verantwoordelijke van de websites en gegevens die hij raadpleegt.


9.    WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

TRANSFERTPRESS houdt zicht het recht voor de AGV te allen tijde te wijzigen. De Gebruiker zal via alle nuttige middelen geïnformeerd worden over die wijzigingen. Gebruikers die de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaarden, moeten zich uitschrijven van de Website. Iedere Gebruiker die de Website gebruikt na de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.


10.    VERANTWOORDELIJKHEID - OVERMACHT

TRANSFERTPRESS doet zijn uiterste best om de persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen tegen beschadiging, verlies, verduistering, inmenging, verspreiding, wijziging of vernietiging.
De verplichtingen van het bedrijf in het kader van deze AGV beperken zicht tot een middelenverbintenis.

Het bedrijf TRANSFERTPRESS is niet aansprakelijk voor immateriële en/of indirecte schade, zoals winstderving, financiële en/of commerciële schade al dan niet voortvloeiend uit het gebruik van de Website.

De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of dat te wijten is aan een geval van overmacht, onderhoud, een update, een wijziging, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkpanne, een stroomonderbreking, of een slechte configuratie of gebruik van de randapparatuur van de Gebruiker.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht met betrekking tot de verplichtingen van TRANSFERTPRESS: de gebeurtennissen die onafhankelijk zijn van zijn wil en die hij redelijkerwijs niet kon voorzien. Dat zal ook het geval zijn in alle omstandigheden, met name in geval van volksbewegingen, terreurdaden, machinebreuk, brand, storm, staking, wettelijke of reglementaire bepalingen, blokkades van computer- en telecommunicatienetwerken (inclusief de geschakelde netwerken van telecommunicatieoperatoren), storingen in het openbare elektriciteitsdistributienetwerk, het verlies van internetverbinding, die de uitvoering van deze AGV kunnen verhinderen of verstoren.

De informatie beschikbaar op de Website wordt slechts ter informatie vermeld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website kunnen niet gegarandeerd worden ondanks de zorgvuldige bijwerking van de officiële teksten en het nazicht van de inhoud.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die online geplaatst wordt.
De Gebruiker erkent bijgevolg dat hij deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of de documenten beschikbaar op de Website of die kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website, inclusief de ontoegankelijkheid, het verlies van gegevens en/of de aanwezigheid van een virus op de Website.
De informatie en/of documenten beschikbaar op deze Website kunnen op ieder moment gewijzigd of bijgewerkt worden.


11.    TOEPASBAAR RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, dat geval per geval bepaalt welk recht van toepassing is. Bij gebrek aan andersluidende dwingende bepalingen of een keuze bij het bepalen van het toepasselijke recht, is het Franse recht van toepassing.
De partijen komen overeen dat ze alles in het werk stellen om geschillen voortvloeiend uit de interpretatie, uitvoering en/of stopzetting van deze AGV in der minne te regelen.
In geval van geschillen voor professionals zullen enkel de rechtbanken van Rijsel (Frankrijk) bevoegd zijn, ook in geval van kortgeding, beroep op garantie, incidentele vordering of meerdere eisers.Trustpilot